Regulamin korzystania z serwisu leadhouse.pl i aplikacji mobilnej

ostatnia aktualizacja: 25.05.2018

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Kontakt z Usługodawcą
Rozdział III. Użytkownik
Rozdział IV. Informacja handlowa
Rozdział V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
Rozdział VI. Złożenie Zapytania Wstępnego o Produkt(-y)
Rozdział VII. Polityką Prywatności
Rozdział VIII. Rozmowa telefoniczna z Call Center i Zapytanie o Produkt
Rozdział IX. Odpowiedzialność Usługodawcy
Rozdział X. Rola Serwisu
Rozdział XI. Reklamacja
Rozdział XII. Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności
Rozdział XIII. Polityką Cookies
Rozdział XIV. Postanowienia końcowe

Rozdział I.           Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu leadhouse.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).
 2. Właścicielem Serwisu leadhouse.pl jest  Techy Labs Sp.  z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

  (KRS: 0000649314, NIP: 8652565382, REGON: 365945611) adres e-mail: biuro@leadhouse.pl, zwana dalej: „Usługodawcą”.

 3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Użytkowników usługi, zwane dalej: „Usługami”, polegające na umożliwieniu korzystania z porównywarki towarów lub usług (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zwanych dalej „Produktami”, sprzedawanych lub świadczonych przez świadczeniodawców („Świadczeniodawca”),oraz sprzedawanych lub świadczonych przez Partnerów usługodawcy, służącej do wyszukiwania i porównywania przez Użytkownika prezentacji Produktów.
 4. Porównywarka może dotyczyć dowolnych Produktów, w szczególności produktów finansowych banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, firm pożyczkowych, leasingodawców, ubezpieczycieli i innych podmiotów, takich jak: kredyty (w tym gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe, refinansowane, dla firm, na działalność, inwestycyjne, karty kredytowe); pożyczki (gotówkowe, hipoteczne); lokaty (bankowe, progresywne, strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, polisolokaty); konta (w tym oszczędnościowe, konta osobiste); leasing; faktoring; ubezpieczenia oraz produktów niefinansowych, takich jak usługi operatorów gsm.
 5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Usługodawcę usług polegających na zawarciu za pośrednictwem Serwisu umowy ubezpieczenia. Zasady świadczenia tego typu usług określa odrębny regulamin.
 6. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu w dziale „Porady” mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły dotyczące podatków zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.
 7. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.
 8. W niektórych sytuacjach do korzystania z Usług wymagana jest rejestracja w Ser­­­wisie a użytkownik  będzie mógł logować się do panelu za pomocą loginu i hasła.
 9. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą/Partnerem w szczególności dotyczących Produktów/Usług. Wszelkie roszczenia z tytułu Produktu bądź usługi Użytkownik kieruje bezpośrednio do Świadczeniodawcy. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z porównywarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 10. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Świadczeniodawcy/Partnera, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.
 11. Zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Serwisu określa odrębny Regulamin Programu Partnerskiego.
 12. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 13. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych Produktów podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnej opłaty licencyjnej, która wynosi: 250 000 zł rocznie, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie (w szczególności w dziale „Porady”) ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami. 
 14. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Produktach są jedynie ich prezentacjami.
 15. Określenie „korzystanie z Usługi” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z Serwisu”, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

Rozdział II.          Kontakt z Usługodawcą

 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:
  1. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: biuro@leadhouse.pl
  2. Call Center – wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 (dziewiąta) – 17 (siedemnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

Rozdział III.        Użytkownik

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18 lat lub więcej (jeśli prawo kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem przewiduje wyższy wiek pełnoletniości) oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.
 4. Osoba, która chce korzystać z Usług Serwisu, musi przeczytać i zaakceptować Regulamin. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.leadhouse.pl/signup/tl/regulamin.html w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

Rozdział IV.        Informacja handlowa

 1. Użytkownik może (ale nie musi) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących („Partnerzy”) lub Świadczeniodawców informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu ('Newsletter'), z ofertami Produktów zaznaczając opcję „Chcę otrzymywać najnowsze oferty produktów – NEWSLETTER”. Informacje te będą wysyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 2. Newsletter w szczególności może zawierać najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych i innych Produktów. Mogą być to również informacje marketingowe od Partnerów Usługodawcy w zakresie oferowanych przez nich Produktów.
 3. Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu.
 4. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, na adres e-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego poprzez SMS, Facebook, Skype itp. („Komunikaty”).

Rozdział V.         Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  1. Stały dostęp do Internetu;
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
 4. W przypadku korzystania z Usług poprzez aplikację mobilną, dodatkowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług opisane są w Rozdziale VIII.

Rozdział VI.        Złożenie Zapytania Wstępnego o Produkt(-y)

 1. Osoba, która jest zainteresowana Produktem, składa 'Zapytanie Wstępne' dotyczące wybranego rodzaju Produktu za pomocą elektronicznego formularza dostępnego:
  1. Na stronie internetowej leadhouse.pl lub
  2. Na stronach internetowych partnerów Techy Labs (formularz danych osobowych)
 2. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik akceptuje Regulamin może  wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych. Wraz ze złożeniem Zapytania Wstępnego, Użytkownik może wyrazić zgodę na skontaktowanie się z nim przedstawiciela Usługodawcy poprzez e-mail, SMS, facebook, drogą pisemną (list) lub Call Center w celu uzupełnienia Zapytania Wstępnego, na zasadach określonych w Rozdziale VIII.
 3. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik może wyrazić także odrębne i dobrowolne zgody na:
  1. to, by skontaktował się z nim doradcą („Chcę aby skontaktował się ze mną doradca”);
  2. na przesłanie mu informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów (zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika) na wskazany przez niego adres e-mail.
  3. na przekazanie jego danych w celach marketingowych partnerom
  4. na przetwarzanie danych
 4. Składając Zapytanie Wstępne Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. E-mail;
  4. Numer telefonu;
  5. Numer ewidencyjny PESEL;
  6. Adres zamieszkania lub pobytu;
  7. Wykształcenie;
  8. Źródło dochodu;
  9. Dochód;
  10. Dodatkowe oświadczenia, jeśli są konieczne (np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK);
  11. W przypadku Leasingu dodatkowo dane dotyczące firmy: jej nazwę, numer NIP, okres działania;
  12. Dane dotyczące wybranego rodzaju Produktu.
 5. Zapytanie wstępne jest kierowane bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Serwisu. Następnie przekazywane jest ono:
  1. Bezpośrednio do Świadczeniodawcy lub;
  2. Do Świadczeniodawcy za pośrednictwem Partnera lub;
  3. Call Center Usługodawcy – wówczas przedstawiciel Usługodawcy skontaktuje się z Użytkownikiem na zasadach określonych w Rozdziale VIII.
 6. Wyrażając zgodę na udostępnienie  danych osobowych w celach marketingowych oznacza możliwość  dalszego ich przekazywania Świadczeniodawcy lub jego partnerom, w celu przetwarzania tych Danych przez Świadczeniodawcę w celach następujących:
  1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy o Produkt;
  2. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Świadczeniodawcy;
  3. Dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Świadczeniodawcy, związanych z wykonywaniem czynności finansowych;
  4. Sprawdzenia zdolności kredytowej Użytkownika, w szczególności: wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika oraz wystąpienia o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika do następujących biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Rozdział VII.       Polityka prywatności

Wstęp

Jako administrator Państwa danych osobowych Techy Labs Sp.  z o.o. chce należycie informować  Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

VII.1. Dane administratora

W świetle przepisów[1] Techy Labs Sp.  z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (KRS: 0000649314, NIP: 8652565382, REGON: 365945611) jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.

VII.2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@techylabs.pl

VII.3. Źródła danych osobowych

Co do zasady dane osobowe podają nam Państwo osobiście wpisując je w formularzu serwisu. Dane osobowe zbieramy poprzez:

 1. Zapytanie Wstępne;
 2. Rozmowę Call Center;
 3. W inny sposób, podczas korzystania z Usług przez Użytkownika (np. poprzez e-mail);
 4. dane pozyskujemy również od innych podmiotów (bazy danych) przy czym nasza polityka zakłada każdorazowe zweryfikowanie czy dane osoby wyraziły zgodę na udostępnienie innym podmiotom swoich danych w sposób zgony z obowiązującymi przepisami

VII.4. Jakie dane zbieramy?

Jeśli korzystają Państwo z  naszych serwisów lub chcą Państwo uzyskać wiedzę na temat produktów oferowanych przez naszych partnerów lub sponsorów oraz gdy  korzystają Państwo  z naszej strony internetowej wypełniając formularz zgłoszeniowy, kontaktując się z nami lub odwiedzając naszą stronę internetową, możemy zbierać od Państwa  następujące dane osobowe:

 1. Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, korzystając z naszej oferty lub dane osobowe które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Obejmuje to w szczególności dane osobowe, które nam państwo przekazują, wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakresie uczestnictwa w konkursach lub w dalszym przebiegu promocji, porównywarce produktów, późniejszych ankietach lub przy korzystaniu z innych ofert. Dane osobowe obejmują w szczególności:
 2. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i Państwa zainteresowania, preferencje, które mogą zostać zidentyfikowane w przeprowadzonych przez nas ankietach.
 3. W zakresie, w jakim zawierasz umowę za pośrednictwem naszej strony lub składasz oświadczenie o chęci jej zawarcia, przechowujemy również informacje dotyczące złożonego przez Ciebie zamówienia oraz związane z nim szczegóły płatności.
 4. W zakresie, w jakim odpowiadasz na wszelkie pytania dotyczące Twoich preferencji, zainteresowań, zachowań itp. po wzięciu udziału w konkursie, promocji lub gdy Państwa zainteresowania są ujawniane poprzez zapisanie się do określonej subskrypcji lub innych usług tego typu, będziemy przechowywać te informacje w celu ustalenia osobistego profilu użytkownika, który umożliwia nam prowadzenie dopasowanego do Twoich zainteresowań, zoptymalizowanego marketingu bezpośredniego.
 5. Zbieramy i przetwarzamy również dane osobowe, które przekazujesz nam kontaktując się z nami;
 6. Dane osobowe, które mogą być zbierane podczas wizyty na naszej stronie, w szczególności informacje dotyczące ilości danych, lokalizacji i czasu, adresy IP i inne informacje dotyczące komunikacji przekazywane za pośrednictwem komputera.
 7. Dodatkowe dane - w szczególności takie jak czas lokalny, strefy czasowe i dane dotyczące użytkowania naszych stron internetowych - mogą być przez nas przechowywane poza danymi wymienionymi powyżej.
 8. Ponadto, w przypadku wizyty na naszej stronie, mogą być zbierane i wykorzystywane przez nas dane statystyczne. Dane statystyczne obejmują, między innymi, dane dotyczące korzystania z określonej przeglądarki internetowej i wersji tej przeglądarki.

VII.5. Na jakiej podstawie zbieramy dane osobowe?

Co do zasady powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

VII.6. W jakich celach zbieramy  Państwa dane osobowe?

Państwa dane zbieramy i przetwarzamy w następujących celach:

 1. Należytej Obsługi Użytkownika;
 2. W celu komunikacji z Użytkownikiem;
 3. Wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie e-mail, facebook jak i sms;
 4. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy lub jego Partnerów (zgoda użytkownika);
 5. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center;
 6. Przesłania Użytkownikowi informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail – o ile wyraził on na to zgodę;
 7. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
 8. W celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy;
 9. w celach marketingowych tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym Usługodawcy – jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Użytkownik wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta;
 10. Tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników;
 11. W celu tworzenia profilu behawioralnego Użytkowników;
 12. W innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

VII.7. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na:

 • zgodzie użytkownika  (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing-art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • usprawiedliwionym interesie Techy Labs Sp.  z o.o. jako administratorze  danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu, egzekwowaniu warunków regulaminu. (art. 6 pkt 1 lit f) RODO)
 • obowiązków wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit c);

VII.8. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszego serwisu  mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania, ale również monitorowania sposobu korzystania z produktu online lub usługi), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych (zgodnie z art. 9  RODO danych szczególnej kategorii)
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies.
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług  oferowanych przez Partnerów i Sponsorów i dopasowywania treści znajdujących się w  Serwisach lub produktach do tych preferencji.
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

VII.9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Techy Labs SP.  Z O.O. .W obowiązujących w Techy Labs SP.  Z O.O.  politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. 1) w przypadku, gdy Techy Labs SP.  Z O.O.  przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 2. 2) w przypadku, gdy Techy Labs SP.  Z O.O.  przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. 3) przypadku, gdy Techy Labs SP.  Z O.O.  przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

VII.10 Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na   udostępnienie Państwa  danych osobowych przez Techy Labs Sp.  z o.o. na rzecz jej Partnerów i Sponsorów w celach marketingowych tych podmiotów.

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. Doradcy tj. osobie, która może się z Państwem kontaktować w celu pomocy w wyborze najlepszej oferty;
 2. Partnerom, Sponsorom oraz Świadczeniodawcom Usługodawcy-pełna lista partnerów jest dostępna pod linkiem, który znajduje się pod oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

VII.11. W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Podejmujemy odpowiednie środki - administracyjne / organizacyjne, techniczne (m.in. szyfrowanie komunikacji)  i fizyczne - w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nadużyciem, nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami i zniszczeniem. Chronimy Dane w szczególności w zakresie fizycznej kontroli dostępu, kontroli dostępu do systemów, kontroli dostępu do informacji, kontroli transmisji danych, kontroli wprowadzania danych  i kontroli dostępności. Dbamy również o tworzenie kopii zapasowych w innym miejscu.

Pomimo tych środków ostrożności, zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu oznaczają, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa transferu danych w naszą stronę. W związku z tym, wszelkie transfery danych dokonywane przez użytkowników na naszą stronę odbywają się na ich własne ryzyko.

VII.12. Przysługujące Państwu uprawnienia

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo  prawo do uzyskania informacji dotyczących Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych, w tym do informacji dotyczących pochodzenia i odbiorców tych danych oraz celu ich przetwarzania, w dowolnym momencie.

Mają Państwo również prawo w każdym czasie:

 • żądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO);
 • ograniczyć przetwarzanie danych, jeśli zostanie spełniona którakolwiek z przesłanek wymienionych w artykule 18 ust. 1 RODO, np. w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości danych osobowych.
 • odwołać wszelkie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, które mogły zostać udzielone, ze skutkiem na przyszłość (art. 7 RODO). Takie odwołanie nie wpływa jednak na legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu odwołania zgód.

Mają Państwo również prawo  domagać się, abyśmy przekazali udostępnione nam dane osobowe  w formacie umożliwiającym przekazanie ich innemu administratorowi.

Zgodnie z przesłankami określonymi w art. 21 ust. 1, 2 i 3 RODO, możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji osobistej.

Możecie Państwo żądać usunięcia  danych i dochodzić prawa do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO. Jeżeli ustawowe przesłanki zostaną spełnione, podejmiemy działania w tym zakresie, nawet jeśli taki wniosek nie zostanie złożony i usuniemy Państwa dane osobowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z praw wymienionych w niniejszym punkcie, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod wskazanym wyżej adresem e-mail.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa  danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII.13 Co to są dane behawioralne?

Dane behawioralne to dane  na podstawie aktywności Użytkownika (w szczególności treści wpisywanych Zapytań Wstępnych, informacji podawanych w rozmowie telefonicznej Call Center, ciasteczek - cookies), w celu stworzenia profilu behawioralnego Użytkownika, ukazującego jego gusta, upodobania, preferencje w zakresie poszukiwanych towarów lub usług („Dane behawioralne”). Dane te będą wykorzystywane przez Usługodawcę do wyświetlania Użytkowników reklam lub innych treści, dążąc do tego, by były one zgodne z jego preferencjami wynikającymi z danych behawioralnych.

VII.14 Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( tj. państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

 1. Jednakże, w umowach ze sponsorami wymienionymi na liście sponsorów, która wskazuje również kraj siedziby danego podmiotu jako miejsce docelowe dla jakichkolwiek transferów danych, możliwe jest również, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane do "państw trzecich". Państwa trzecie to kraje położone poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W odniesieniu do takich transferów danych zwracamy uwagę, że w odniesieniu do wszystkich krajów docelowych wymienionych na liście sponsorów zapewniony jest bezpieczny transfer zgodnie z wymaganiami UE dotyczącymi ochrony danych i prywatności.
 2. Po wycofaniu udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, umieścimy Cię na naszej "liście zablokowanych". Oznacza to, że nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingowych, ani ich ujawniać lub przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim. Będziemy w takiej sytuacji wyłącznie przechowywać Państwa dane w celach usprawiedliwionych prawnie (np. w związku z obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji księgowej, obroną i dochodzeniem roszczeń itp.) i usuniemy te dane po upływie kolejnych pięciu lat, chyba że istnieją istotne powody przemawiające przeciwko takiemu usunięciu lub przetwarzanie tych danych będzie dopuszczalne z innych powodów, na przykład z powodu udzielenia przez Ciebie nowej zgody.

VII.15 Narzędzia mierzące ruch ( Google Analytics)

 1. W celu poprawy funkcjonowania serwisów należących do Usługodawcy oraz dla ułatwienia kontaktu z Użytkownikami na stronach Usługodawcy wykorzystywane są kody liczące Google Analytics, które w powiązaniu z ciasteczkami mają na celu badanie ruchu na stronach oraz wsparcie emisji reklam, w tym reklam wyświetlanych przez dostawców zewnętrznych. Do głównych zadań wymienionych narzędzi należą: badanie ruchu na stronach, raportowanie emisji reklam, wsparcie emisji reklam (w tym remarketingowych), integracja z DoubleClick, Campaing Manager. Pamiętać jednak należy, że dostawcy zewnętrzni mogą korzystać również z własnych kodów mierzących.
 2. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z usług Google Analytisc dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam (https://www,google.com/settings/u/0/ads). Dodatkowo, Użytkownicy mogą skorzystać z narzędzi blokujących dostęp Google Analytics. Dostęp do takich narzędzi można uzyskać tutaj: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/]

Rozdział VIII.       Rozmowa telefoniczna z Call Center i Zapytanie o Produkt

 1. Złożenie prawidłowo wypełnionego Zapytania Wstępnego może skutkować skontaktowaniem się przedstawiciela Usługodawcy (Call Center) z Użytkownikiem na numer telefonu podany przez Użytkownika w Zapytaniu Wstępnym i przeprowadzeniem z nim rozmowy telefonicznej.
 2. Celem rozmowy telefonicznej jest:
  1. Weryfikacja tożsamości Użytkownika;
  2. Uzupełnienie Zapytania Wstępnego poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych. Prawidłowo uzupełnione Zapytanie Wstępne staje się ostatecznym zapytaniem, zwanym dalej: „Zapytaniem”. Ilekroć mowa jest o „Zapytaniu”, rozumie się przez to także dane osobowe objęte jego treścią.
  3. Zaproponowanie Użytkownikowi innych usług, produktów - Ubezpieczenie, inne produkty, w tym niefinansowe. Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi również przekazanie Zapytania do innych Świadczeniodawców, których nie zaznaczył podczas wypełnienia formularza.
 3. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane przez Usługodawcę. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie rozmowy. Jeśli nie wyraża zgody, powinien natychmiast zakończyć rozmowę. Nie ma możliwości przeprowadzenia rozmowy bez jej rejestrowania.
 4. W rozmowie telefonicznej Usługodawca zbiera od Użytkownika następuje dane osobowe:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Numer telefonu;
  4. E-mail;
  5. Numer ewidencyjny PESEL;
  6. Numer i serię dowodu osobistego;
  7. (ewentualnie) Numer paszportu;
  8. Adres zamieszkania lub pobytu;
  9. Wykształcenie
  10. Źródło dochodu;
  11. Dochód;
  12. Dodatkowe oświadczenia, jeśli są konieczne (np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK)
  13. W przypadku Leasingu dodatkowo: dane dotyczące firmy: jej nazwę, numer NIP oraz okres działalności.
 5. W rozmowie telefonicznej Użytkownik:

  Może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu umożliwienia dalszego ich przekazywania Świadczeniodawcy lub jego partnerom, w celu przetwarzania tych Danych przez Świadczeniodawcę w celach następujących:

  1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy o Produkt;
  2. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Świadczeniodawcy;
  3. Dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Świadczeniodawcy związanych z wykonywaniem czynności finansowych;
  4. Sprawdzenia zdolności kredytowej Użytkownika, w szczególności: wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika oraz wystąpienia o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika do następujących biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Użytkownik  zostaje poinformowany o:

  1. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, tj. Świadczeniodawcy;
  2. Danych Inspektora ochrony danych osobowych;
  3. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych Użytkownikowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (tj. Partner, Świadczeniodawca);
  4. prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
  6. tym czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);
  7. okresie przechowywania danych osobowych;
  8. prawie wniesienia skargi do PUODO;
  9. informacji kto przekazał dane osobowe;
  10. prawie przeniesienia danych;
 6. Dodatkowo, Użytkownik w rozmowie telefonicznej może wyrazić zgodę na kontaktowanie się z nim Świadczeniodawcy, w celu złożenia Użytkownikowi propozycji zawarcia umowy lub w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu (w tym także poprzez SMS) lub poczty elektronicznej, na adres lub numer telefonu wskazany w Zapytaniu.
 7. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika zgód, o których mowa powyżej zapytanie jest przekazywane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego Partnera, który następnie przekazuje Zapytanie do Świadczeniodawcy. Rola Usługodawcy kończy się na przekazaniu Zapytania do systemu teleinformatycznego Partnera. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Zapytania.
 8. Przekazanie Zapytania Partnerowi nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie umowy dotyczącej Świadczeniodawcy. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Podmiotu - jest jedynie posłańcem, który przekazuje Zapytanie.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naliczanie dodatkowych opłat za korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego przez operatora w Polsce w roamingu za granicą.

Rozdział IX.        Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w §5).
  2. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:
  3. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
  4. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
  5. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
  6. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows, Android);
  7. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
  8. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.
 10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Świadczeniodawcy.

Rozdział X.        Rola Serwisu

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Porównywarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z prezentacji Świadczeniodawcy/Partnera, zawarcia umowy dotyczącej Produktu, rozwiązania jej, jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi Produktu i ewentualnie (w przypadku skorzystania z Call Center) przekazania Zapytania (za pośrednictwem lub bez pośrednictwa Partnera) do Świadczeniodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych w prezentacjach Produktów. Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są one dostarczane Usługodawcy przez Świadczeniodawców i Usługodawca ich nie weryfikuje.
 4. Informacje dotyczące prezentacji Świadczeniodawców, wykorzystane na potrzeby Porównywarki dotyczą subiektywnie wybranego przez Usługodawcę zbioru Produktów oferowanych na rynku polskim oraz prezentacji produktowej poszczególnych banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, które w subiektywnej ocenie Usługodawcy, mogą być reprezentatywne. Usługodawca nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych Świadczeniodawców warunków, w tym bardziej preferencyjnych, i nie jest zobowiązany do jakichkolwiek działań z tym związanych.
 5. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą; nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
 6. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości ze Świadczeniodawcą;
  2. niezawarcia przez Użytkowników lub Świadczeniodawców umów;
  3. nienależytego wykonania bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Świadczeniodawców umów;
  4. sprzeczności treści zamieszczonych na Serwisie z rzeczywistym stanem rzeczy;
  5. prawdziwości i rzetelności informacji podawanych przez Użytkowników lub Świadczeniodawców,
  6. zdolności Użytkowników i Świadczeniodawców do realizowania umów;
  7. wypłacalności Użytkowników i Świadczeniodawców.
 7. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami a Świadczeniodawcami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sam Użytkownik oraz Podmiot Finansowy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

Rozdział XI.        Reklamacja

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni  od dnia doręczenia reklamacji. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji dotyczących  roszczeń z tytułu rękojmi-wówczas odpowiedź powinna być udzielona w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 3. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

Rozdział XII.        Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności

 1. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.
 2. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu.

Rozdział XIII.       Polityka Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Techy Labs SP.  Z O.O.  Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Techy Labs SP.  Z O.O.  korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów Techy Labs Sp.  z o.o.
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);

Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl);

Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)

Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)

Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)

Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

Rootpay  (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów Techy Labs Sp.  z o.o. obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronach Techy Labs Sp.  z o.o. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Techy Labs SP.  Z O.O.  lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Techy Labs SP.  Z O.O.  zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Rozdział XIV.        Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Ze względu na fakt, iż w Serwisie nie ma możliwości Rejestracji, i każdorazowo korzystając z Usług, Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin, Usługodawca nie zawiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Jednakże jeśli Użytkownik złożył Zapytanie Wstępne w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to postępowanie z tym Zapytaniem odbywa się według poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
 4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 385(4) Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawa o ochronie danych osobowych z 2018r.